Friends

Smedshagsskolans friendsarbete

Smedshagsskolans Friendsarbete startade 2004. Syftet med friends är att förebygga och motverka all kränkande behandling på skolan. Den som organiserar friendsarbetet är skolkurator. Vi har två vuxna friendsrepresentanter från skolan och fritids som deltar i samtliga möten med friendsrepresentanterna. Det är två elever från varje klass som är utsedda till friendsrepresentanter dom årskurser som är representerade är åk 3-9. Friendsrepresentanternas uppdrag är att vara vuxnas ögon, öron, goda lyssnare och förebilder. Friendsarbetet är indelat i två mindre grupper för att få ett så hanterbart arbete som möjligt åk 3-5 och åk 6-9.
Friendsgrupperna träffas 5 gånger per termin.

Detta skall vi arbeta med under läsåret:
• Friendsrepresentanterna går runt i klasserna och informerar om Friendsarbetet på skolan.
• Alla Friendsrepresentanterna finns med namn i informationsmontrarna på skolan.
• Alla Friendsrepresentanterna går ut på två raster per termin med Friendslogga på tröjan och representerar Friends.

Stiftelsen friends är Sveriges största organisation som arbetar förebyggande mot mobbning och andra former av kränkande behandling i grund- och gymnasieskolor i Sverige. Deras verksamhetsidé är att minska kränkningar i samhället bland barn och ungdomar genom att förmedla kunskap och utbildning.

Har du frågor är du välkommen att kontakta skolkurator, 508 41 753.

Dela:
Kategorier: